Polityka prywatności

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.studioerer.pl jest Magdalena Pater, NIP 7381993207, działająca pod adresem 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Augustynika 11a/15, adres poczty elektronicznej kontakt@studioerer.pl
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności aby zbierane przez niego dane były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych w tym do wysyłania newslettera, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 3. a) Imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy),
 4. b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 5. c) Numer telefonu,
 6. d) Numer NIP (jeśli dotyczy),
 7. e) Adres e-mail.

Dane te są niezbędne dla zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.studioerer.pl

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 2. a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 3. b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 4. c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest całkowicie dobrowolne. Akceptacja regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności jest niezbędna dla zawarcia tych umów.
 6. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania określonych a obowiązujących aktach prawa polskiego.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem adresu kontakt@studioerer.pl
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą lub utratą.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sklepu www.studioerer.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close