Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.studioerer.pl Klienci są zobowiązani zapoznać się oraz przestrzegać treści regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STUDIOERER.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.studioerer.pl  prowadzony jest przez Magdalenę Pater, NIP 7381993207, działającą pod adresem 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Augustynika 11a/15, adres poczty elektronicznej kontakt@studioerer.pl
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.studioerer.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep www.studioerer.pl  zwany dalej SKLEPEM prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach.
 4. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 7. Nanastroje Showroom Magdalena Pater posiada wszelkie prawa do Sklepu www.studioerer.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej www.studioerer.pl, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie po uzyskaniu zgody Nanastroje Showroom.

II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Rejestracja i logowanie

1.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji, przy czym rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie

W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić udostępniony na stronie formularz rejestracyjny przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do www.studioerer.pl poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala Hasło. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe.

1.2 Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

– przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

– upoważnieniem studioerer.pl do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez studioerer.pl na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 1. Warunki zawierania umów sprzedaży

2.1 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2.3 Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki lub za zgodą Klienta, będzie przesyłany w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 1. Realizacja zamówień

3.1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
3.2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

3.3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

3.4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 1. 5. Zamówienie potwierdza się elektronicznie poprzez wysłanie na wskazany adres klienta danych dotyczących zamówionych produktów, ceny jednostkowej, łącznej ceny do zapłaty oraz danych do dokonania zapłaty.

3.6. Zamówienia wysyłane są najczęściej w ciągu 2-3 dni roboczych niemniej jednak sklep zastrzega sobie termin na wykonanie zamówienia do 10 dni roboczych. Zamówienia indywidualne wykonywane są w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Dotyczy to m.in. odzieży wykonywanej na specjalne zamówienie w rozmiarze nie będącym standardowym oferowanym w sklepie.

 1. Płatność i dostawa

4.1. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.3. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy zakupionego Produktu.

4.4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH i prawo odstąpienia od umowy

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studiorer.pl
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu.

5.6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5.9. Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

5.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 1. GWARANCJA PRODUKTU i tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

6.3. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@studioerer.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Magdalena Pater ul. Partyzantów 11/120, 41-200 Sosnowiec.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

6.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@studioerer.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.studioerer.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Magdaleny Pater, NIP 7381993207, działającą pod adresem 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Augustynika 11a/15, adres poczty elektronicznej kontakt@studioerer.pl

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za szkodę wyrządzoną Usługodawcy w zakresie naruszenia praw autorskich.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy

8.3. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close